Quan Thế Âm Bồ tát – Avalokiteshvara Bodhisattva – 觀世音菩薩

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

.

ĐẠI BI THẦN CHÚ TIẾNG PHẠN – GREAT COMPASSION IN SANSKRIT TRANSCRIPTION

ĐẠI BI THẦN CHÚ – THẦY TRÍ THOÁT TỤNG – GREAT COMPASSION IN VIETNAMESE

NIỆM BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – THẦY TRÍ THOÁT

NIỆM BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ – THẦY TRÍ THOÁT

KINH PHỔ MÔN VIỆT VĂN

KINH PHỔ MÔN HÁN VĂN

ĐẠI BI THẦN CHÚ

QUÁN THẾ ÂM PHÁP BỘ (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHÁP KINH (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

QUAN THẾ ÂM BẢO ĐIỆN

Đọc Quán Thế Âm Bảo Điện toàn tập định dạng PDF tại đây

Khi sưu tầm về thì tài liệu này đã được bảo vệ ở chế độ chỉ đọc (read permission only). Vì vậy, Admin không thể tách các đoạn theo chủ đề, quý vị hoan hỷ đọc tài liệu dài chút ạ.
Dưới đây là mục lục nội dung của tài liệu này.

THIÊN THỨ NHẤT – TỔNG LUẬN

Chương thứ nhất: Đại Từ Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát
Chương thứ hai: Câu chuyện về đời quá khứ của Quán Thế Âm Bồ Tát
– Thái Tử phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh
– Hoa sen hóa sinh Đồng Tử
– Xưa kia là Thánh Mã Vương
Chương thứ ba: Câu chuyện về Quán Âm độ hóa sáu nẻo
– Quán Âm Bồ Tát tiêu phục bệnh dịch độc hại
– Quán Âm Bồ Tát hóa độ Thiên Tử
– Quán Âm Bồ Tát hóa độ nữ La Sát và loài sâu giòi
– Quán Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh ở cõi Địa Ngục
– Quán Âm Bồ Tát cứu độ quỷ đói
– Quán Âm Bồ Tát hóa hiện làm Quỷ Vương
Chương thứ tư: Tịnh Thổ của Quán Âm Bồ Tát
– Tịnh Thổ ở phương Tây
– Tịnh Thổ nơi lỗ chân lông
– Núi Bổ Đà Lạc của Thế Giới Sa Bà
Chương thứ năm_: Quyến thuộc của Quán Âm Bồ Tát

THIÊN THỨ HAI – CÁC LOẠI HÌNH TƯỢNG QUÁN ÂM

Chương thứ nhất: Khái Quát
Chương thứ hai: Các Tôn Quán Âm
– Thánh Quán Âm
– Thiên Thủ Quán Âm
– Thập Nhất Diện Quán Âm
– Như Ý Luân Quán Âm
– Mã Đầu Quán Âm
– Bất Không Quyến Sách Quán Âm
– Chuẩn Đề Quán Âm
– Thanh Cảnh Quán Âm
– Thủy Nguyệt Quán Âm
– Bạch Y Quán Âm
– Dương Liễu Quán Âm
– Diên Mạng Quán Âm
– A Ma Đề Quán Âm
– Sư Hống Quán Âm
– Diệp Y Quán Âm
– Tứ Tý Quán Âm
– Đa La Bồ Tát
– Bạch Độ Mẫu
– Hương Vương Quán Âm
– Tỳ Câu Chi Bồ Tát
– Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát
– Đại Tùy Cầu Bồ Tát
– Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát
– Đại Cát Tường Minh Bồ Tát
– Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát
– Thủy Cát Tường Bồ Tát
– Phẫn Nộ Câu Quán Tự Tại Bồ Tát
– Bất Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát
– Nhất Kế La Sát

THIÊN THỨ BA – PHÁP MÔN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Chương thứ nhất: Pháp Môn tu hành của Quán Âm Bồ Tát
– Pháp tu trì Tâm Kinh
– Tu hành Pháp Môn Nhĩ Căn Viên Thông
– Pháp Môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát của Bồ Tát
– Pháp Môn quán tưởng Quán Âm Bồ Tát
Chương thứ hai: Chú Ngữ thường thấy của Quán Âm Bồ Tát
– Đại Bi Chú
– Lục Tự Đại Minh Chú
– Chuẩn Đề Chú
Chương thứ ba: Kinh Điển liên quan đến Quán Âm Bồ Tát
Chương thứ tư: Sự tích cảm ứng của Quán Thế Âm

NGHI QUỸ, CHÚ LUÂN (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

Add Comment