Chuẩn Đề Vương Bồ tát – Cunïdïhi – 准提菩萨


NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT

OM CALE CULE CUNDHE SVAHA

namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā
oṃ cale cule cunde svāhā

namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā
oṃ cale cule cunde svāhā

Add Comment