Phật Dược Sư – Bhaiṣajyaguru – 藥師琉璃光如來

Phật Dược Sư

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI,
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

NAMO PURE-LAPIS-LAZULI LAND, MEDICINE BUDDHA LAPIS-LAZULI-RADIANCE TATHAGATA

Niệm Phật Dược Sư – Bhaiṣajyaguru Buddha Chant

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư – The Mantra of Seven Medicine Buddhas

Kinh Dược Sư – Medicine Sutra in Vietnamese

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn – Medicine Buddha Mantra, long version

Dược Sư Tâm Chú – Medicine Buddha Mantra, short version

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn tiếng Phạn – Medicine Buddha Mantra (long version) in Sanskrit Transcription

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn tiếng Trung – Medicine Buddha Mantra (long version) in Chinese

TÀI LIỆU PDF (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

KINH PHÁP

THẦN CHÚ

BÀI LUẬN

Cập nhật lần cuối ngày 6 tháng 2/2020

Add Comment