Phật A Di Đà – Amitabha Buddha – 阿彌陀佛

Phật A Di Đà

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

NIỆM PHẬT KINH HÀNH

NIỆM PHẬT SÁU CHỮ

NIỆM PHẬT BỐN CHỮ

VÃNG SANH THẦN CHÚ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ trọn bộ

KINH A DI ĐÀ – VIỆT VĂN

KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 1

KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 2

TÀI LIỆU PDF (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)

Add Comment