Tỳ Lô Giá Na Phật, Đại Nhật Như Lai – Maha-Vairochana – 大日如来, 毘盧遮那佛

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

Đại Nhật Như Lai (sa.: Vairocana, Mahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛), Tỳ Lư Xá Na hay Tỳ Lô Giá Na Phật (do phiên âm từ Vairocana).

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba Thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Đức Phật Tỳ Lô là Pháp Thân, Phật Thích Ca Mâu Ni là Hóa Thân, Phật Lư Xá La là Báo Thân.

    Add Comment