Tam Thế Phật – The Three Noble Buddha (Buddhas of the three generations: past, present and future) – 三世佛

1. Tung Tam Thế Phật – Tam Thế Phật theo thời gian:

Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara-buddha), hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha), vị lai Di Lặc Thiên Tôn Phật (Maitreya-buddha).

Cũng lưu ý rằng trong 3 kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai đều có cả nghìn vị Phật; tuy nhiên đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara), đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, đại diện thường được nhắc tới cho các vị Phật vị lai là Di Lặc Tôn Phật (vị lai có ý nghĩa bề mặt là “chưa đến” hay thuộc về “tương lai”).

2. Hoành Tam Thế Phật – Phật Ba Đời theo không gian:

Phật Ba Đời tính theo không gian. Hoành Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Đông Phương Dược Sư Phật (Bhaiṣaijya-guru-buddha), Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇibuddha), Tây Phương A Di Đà Phật (Amitāyus-buddha:Vô Lượng Thọ Phật).

3. Trong chùa thờ ba vị Phật là ai
Trong các ngôi chùa Bắc truyền, trong điện Tam Bảo ở trên cùng luôn có 3 vị Phật giống nhau ngồi kiết già và hai tay kết ấn thiền định. Đây là ba vị Tam Thế, tùy tâm nguyện của chùa mà có thể là Tung Tam Thế Phật hoặc Hoành Tam Thế Phật

Add Comment