Phật Thích Ca – Sakyamuni (Gautama) Buddha – 釋迦牟尼佛

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNG
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

HOMAGE TO THE GUIDING MASTER OF THE THREE REALMS OF THE SAHA WORLD, COMPASSIONATE FATHER OF THE FOUR OF BEINGS, TEACHER OF PEOPLE AND GODS, WHOSE TRANSFORMATION BODIES ARE OF THREE KINDS, OUR ORIGINAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA

NIỆM PHẬT – TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

NIỆM PHẬT THÍCH CA – THẦY TRÍ THOÁT

NAMO SHAKYA MUNAYA BUDDHAYA

THẦN CHÚ PHẬT THÍCH CA

TÀI LIỆU BIÊN SOẠN BỞI CƯ SĨ HUYỀN THANH (NGUYỄN VŨ TÀI)

Add Comment