PHẬT HỌC CƠ BẢN – BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
—o0o—

PHẬT HỌC CƠ BẢN

TẬP I

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

Bài đọc thêm

Phần II – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Sách tham khảo
1- Phật học phổ thông, Thích Thiện Hoa, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1990
2- Phật học khái luận, Thích Chơn Thiện, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1990
3- Ðức Phật và Phật pháp, Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1994
4- Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo, Thích Tâm Thiện, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1995
5- Ðức Phật lịch sử, H.W.Schumann, Trần Phương Lan dịch, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1997

-ooOoo-

TẬP II

Phần I – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Phần II – Lịch sử Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

TẬP III

Phần I – Lịch sử Phật giáoViệt Nam

Phần II – Tư tưởng Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

TẬP IV

Phần I – Tam tạng thánh điển Phật giáo

Phần II – Các vấn đề Phật học

Phần III – Bài đọc thêm

-ooOoo-

Nguyệt san Giác Ngộ
Sài Gòn, 1999-2001

Add Comment