Kinh Sách Mật tông trọn bộ

Phat Ty Lo Gia Na va Ngu Phuong Phat

Bộ tài liệu này được biên dịch bởi tác giả Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Quý vị hoan hỷ ghi rõ tác giả khi chia sẻ lại bộ tài liệu này. Trường hợp website kiếm tiền, kêu gọi đóng góp tiền vui lòng không chia sẻ lại tài liệu này dưới mọi hình thức. Tài liệu này phải được sử dụng với mục đích HOẰNG PHÁP và PHI THƯƠNG MẠI

TẢI XUỐNG TRỌN BỘ MẬT TÔNG KINH SÁCH TẠI ĐÂY
Password: skt.namo84000.org

NỘI DUNG TRONG BỘ NÀY

MẬT TẠNG BỘ

MẬT TẠNG _Bộ 1 _(No.848 ~ No.917) _Bản Unicode _2015

 • 0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [Đường Thiện Vô Úy Nhất Hạnh dịch]
 • 0849, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, 1 quyển, [Đường Bồ Đề Kim Cương dịch]
 • 0850, Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Hội Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 3 quyển, [Đường Thâu Bà Ca La dịch]
 • 0851, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ, 3 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 0852a, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 2 quyển, [Đường Pháp Toàn soạn]
 • 0852b, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ, 2 quyển,
 • 0853, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bồ Đề Tràng Tiêu Xí Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Quảng Đại Thành Tựu Du Già, 3 quyển, [Đường Pháp Toàn tập]
 • 0854, Thai Tạng Phạm Tự Chân Ngôn, 2 quyển, [Thất dịch]
 • 0855, Thanh Tự Quỹ Kí, 1 quyển,
 • 0856, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Kì Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0857, Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp ( Diệc Danh Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp ), 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0858, Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp, 1 quyển,
 • 0859, Cúng Dường Nghi Thức, 1 quyển,
 • 0860, Đại Nhật Kinh Trì Tụng Thứ Đệ Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 0861, Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chân Ngôn Tu Tập Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0862, A Đồ Lê Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 0863, Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển, [Đường Duy Cẩn thuật]
 • 0864a, Đại Nhật Như Lai Kiếm Ấn, 1 quyển,
 • 0864b, Thai Tạng Kim Cương Giáo Pháp Danh Hiệu, 1 quyển, [Đường Nghĩa Thao tập]
 • 0865, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
 • 0866, Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, 4 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 0867, Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh, 2 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 0868, Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh, 3 quyển, [Đường Bát Nhã dịch]
 • 0869, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0870, Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0871, Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0872, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0873, Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0874, Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 2 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0875, Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Thất dịch]
 • 0876, Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 0877, Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn, 1 quyển, [Đường Thiện Vô Úy . Nhất Hạnh dịch]
 • 0878, Kim Cương Đảnh Kinh Kim Cương Giới Đại Đạo Trường Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tự Thọ Dụng Thân Nội Chứng Trí Quyến Chúc Pháp Thân Dị Danh Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0879, Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Lễ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0880, Du Già Kim Cương Đảnh Kinh Thích Tự Mẫu Phẩm, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0881, Hiền Kiếp Thập Lục Tôn, 1 quyển,
 • 0882, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 30 quyển, [Tống Thí Hộ đẳng dịch]
 • 0883, Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 4 quyển, [Tống Thí Hộ đẳng dịch]
 • 0884, Phật Thuyết Bí Mật Tương Kinh, 3 quyển, [Tống Thí Hộ đẳng dịch]
 • 0885, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0886, Phật Thuyết Kim Cương Trường Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo Trung Nhất Phân, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0887, Phật Thuyết Vô Nhị Bình Đẳng Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 6 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0888, Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ, 2 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0889, Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tằng Hữu Tối Thượng Vi Diệu Đại Mạn Noa La Kinh, 5 quyển, [Tống Thiên Tức Tai dịch]
 • 0890, Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch]
 • 0891, Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch]
 • 0892, Phật Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh, 5 quyển, [Tống Pháp Hộ dịch] #1 #2 #3 #4 #5
 • 0893a, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch]
 • 0893b, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch]
 • 0893c, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch]
 • 0894a, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 3 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 0894b, Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 2 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 0895a, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 3 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch]
 • 0895b, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 2 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch]
 • 0896, Diệu Tý Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
 • 0897, Nhuy Hứ Da Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0898, Phật Thuyết Tỳ Nại Da Kinh, 1 quyển,
 • 0899, Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Tâm Địa Pháp Môn Thành Tựu Nhất Thiết Đà La Ni Tam Chủng Tất Địa, 1 quyển,
 • 0900, Thập Bát Khế Ấn, 1 quyển, [Đường Huệ Quả tạo]
 • 0901, Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển, [Đường A Địa Cù Đa dịch]
 • 0902, Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0903, Đô Bộ Đà La Ni Mục, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0904, Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí thuật]
 • 0905, Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 0906, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 0907, Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni, 1 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 0908, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0909, Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0910, Phạm Thiên Trạch Địa Pháp, 1 quyển,
 • 0911, Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [Đường Tuệ Lâm tập]
 • 0912, Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 0913, Hỏa Hồng Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 0914, Hỏa Hồng Quỹ Biệt Lục, 1 quyển,
 • 0915, Thọ Bồ Đề Tâm Giới Nghi, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0916, Thọ Ngũ Giới Bát Giới Văn, 1 quyển,
 • 0917, Vô Úy Tam Tạng Thiện Yếu, 1 quyển,

MẬT TẠNG _Bộ 2 (No.918 ~ No.1029) _Bản Unicode _2015

 • 0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Huyền Trang dịch]
 • 0919, Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
 • 0920, Phật Tâm Kinh, 2 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
 • 0921, A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0922, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Nhất Hạnh soạn]
 • 0923, Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 0924a, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0924b, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0924c, Dược Sư Nghi Quỹ Nhất Cụ, 1 quyển
 • 0925, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 2 quyển, [Nguyên Sa La Ba dịch] #1 #2
 • 0926, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [Nguyên Sa La Ba dịch]
 • 0927, Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ý Vương Kinh, 1 quyển, [Thanh Công Bố Tra Bố dịch]
 • 0928, Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp, 1 quyển, [Thanh A Vượng Trát Thập Bổ dịch]
 • 0929, Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiếu, 1 quyển
 • 0930, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0931, Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0932, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 0933, Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0934, Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch]
 • 0935, Cực Lạc Nguyện Văn, 1 quyển, [Thanh Đạt Lạt Ma Hách Bốc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Cát dịch]
 • 0936, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, 1 quyển, [Đường Pháp Thành dịch]
 • 0937, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
 • 0938, Thích Ca Văn Ni Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển
 • 0939, Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh, 2 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch] #1 #2
 • 0940, Phật Thuyết Đế Thích Nham Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0941, Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo Tại Bồ Đề Thọ Hàng Ma Tán, 1 quyển
 • 0942, Thích Ca Phật Tán, 1 quyển, [Thanh Đạt Lạt Ma Tát Mục Đan Đạt Nhĩ Cát dịch]
 • 0943, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Phiên Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0944a, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0944b, Đại Phật Đảnh Đại Đà La Ni, 1 quyển,
 • 0945, Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 10 quyển, [Đường Bàn Lạt Mật Đế dịch]
 • 0946, Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh, 4 quyển
 • 0947, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bàn Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh Đại Uy Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Phẩm, 1 quyển,
 • 0948, Kim Luân Vương Phật Đảnh Yếu Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0949, Kì Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu, 1 quyển,
 • 0950, Bồ Đề Trường Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0951, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
 • 0952, Ngũ Phật Đảnh Tam Muội Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
 • 0953, Nhất Tự Kì Đặc Phật Đảnh Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0954a, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0954b, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển
 • 0955, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0956, Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [Đường Bảo Tư Duy dịch]
 • 0957, Kim Cương Đảnh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xử Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0959, Đảnh Luân Vương Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Biện Hoằng tập]
 • 0960, Nhất Thiết Như Lai Thuyết Phật Đảnh Luân Vương Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 0961, Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0962, Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0963, Phật Thuyết Sí Thịnh Quang Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0964, Phật Thuyết Đại Uy Đức Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
 • 0965, Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đảnh Kinh, 1 quyển, [Đường Đạt Ma Tê Na dịch]
 • 0966, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân, 1 quyển,
 • 0967, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Phật Đà Ba Lợi dịch]
 • 0968, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Đỗ Hành Khải dịch]
 • 0969, Phật Đảnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Địa Bà Ha La dịch]
 • 0970, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh, 1 quyển, [Đường Địa Bà Ha La dịch]
 • 0971, Phật Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Nghĩa Tịnh dịch]
 • 0972, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0973, Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỹ Nghi, 2 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch] #1 #2
 • 0974a, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
 • 0974b, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, 1 quyển,
 • 0974c, Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kí, 1 quyển, [Đường Vũ Triệt thuật]
 • 0974d, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0974e, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chân Ngôn, 1 quyển,
 • 0974f, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Biệt Pháp, 1 quyển, [Đường Nhược Na dịch]
 • 0975, Bạch Tản Cái Đại Phật Đảnh Vương Tối Thắng Vô Bỉ Đại Uy Đức Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu, 1 quyển,
 • 0976, Phật Đảnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Sa La Ba dịch]
 • 0977, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Chân Trí đẳng dịch]
 • 0978, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
 • 0979, Vu Sắt Ni Sa Tỳ Tả Dã Đà La Ni, 1 quyển, [Cao Lệ Chỉ Không dịch]
 • 0980, Đại Thắng Kim Cương Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 0981, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhãn Tu Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Nhất Hạnh kí]
 • 0982, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
 • 0983a, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Trường Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0983b, Khổng Tước Kinh Chân Ngôn Đẳng Phạm Bổn, 1 quyển,
 • 0984, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 2 quyển, [Lương Tăng Ca Bà La dịch] #1 #2
 • 0985, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh, 3 quyển, [Đường Nghĩa Tịnh dịch] #1 #2 #3
 • 0986, Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
 • 0987, Phật Thuyết Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
 • 0988, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]
 • 0989, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2
 • 0990, Đại Vân Kinh Kì Vũ Đàn Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0991, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch] #1 #2
 • 0992, Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch]
 • 0993, Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch]
 • 0994, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0995, Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0996, Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 0997, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [Đường Bát Nhã cộng Mâu Ni Thất Lợi dịch] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
 • 0998, Phật Thuyết Hồi Hướng Luân Kinh, 1 quyển, [Đường Thi La Đạt Ma dịch]
 • 0999, Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 3 quyển, [Tống Thí Hộ dịch] #1 #2 #3
 • 1000, Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1001, Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi Hình Sắc Pháp Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1002, Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1003, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Thích, 2 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2
 • 1004, Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Kinh Đại Lạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1005a, Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
 • 1005b, Bảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển,
 • 1006, Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch] #1 #2 #3
 • 1007, Mưu Lê Mạn Đà La Chú Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
 • 1008, Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1009, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1010, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1011, Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh, 1 quyển, [Ngô Chi Khiêm dịch]
 • 1012, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Lượng Môn Trì Kinh, 1 quyển, [Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch]
 • 1013, A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Kinh, 1 quyển, [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]
 • 1014, Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Lưu Tống Công Đức Trực . Huyền Sướng dịch]
 • 1015, Phật Thuyết A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Lân Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch]
 • 1016, Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Lương Tăng Ca Bà La dịch]
 • 1017, Phật Thuyết Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]
 • 1018, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Trí Nghiêm dịch]
 • 1019, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1020, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Đốn Chứng Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Tự Luân Du Già Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1021, Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, 1 quyển
 • 1022a, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1022b, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1023, Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 1024, Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Di Đà Sơn dịch]
 • 1025, Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [Tống Thí Hộ dịch] #1 #2
 • 1026, Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh Công Đức Kinh, 1 quyển, [Đường Bát Nhã dịch]
 • 1027a, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
 • 1027b, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
 • 1028a, Phật Thuyết Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch]
 • 1028b, Đồng Tử Kinh Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
 • 1029, Phật Thuyết An Trạch Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển

MẬT TẠNG _Bộ 3 _(No.1030 ~ No.1198) _Bản Unicode _2015

 • 1030, Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1031, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1032, Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch]
 • 1033, Kim Cương Khủng Phố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch]
 • 1034, Chú Ngũ Thủ, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch]
 • 1035, Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát Chú, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch]
 • 1036, Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch]
 • 1037, Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1038, Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]
 • 1039, A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1040, Kim Cương Đảnh Hàng Tam Thế Đại Nghi Quỹ Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Đại Mạn Đồ La Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1041, Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1042, Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn Chu Biến Pháp Giới Lợi Ích Chúng Sinh Huân Chân Như Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1043, Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Nan Đề dịch ]
 • 1044, Phật Thuyết Lục Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1045a, Phật Thuyết Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1045b, Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1046, Lục Tự Đại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1047, Phật Thuyết Thánh Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1048, Phật Thuyết Đại Hộ Minh Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1049, Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1050, Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ] #1 #2 #3 #4
 • 1051, Phật Thuyết Nhất Thiết Phật Nhiếp Tương ứng Đại Giáo Vương Kinh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1052, Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Trí dịch ]
 • 1053, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công Đức Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1054, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
 • 1055, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1056, Kim Cương Đảnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] #1 #2 #bis #phạn chú
 • 1057a, Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ] #1 #2 #3
 • 1057b, Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ] #1 #2
 • 1058, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Mỗ Đà La Ni Thân Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1059, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Bệnh Hợp Dược Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]
 • 1060, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]
 • 1061, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1062a, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thân Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1062b, Thế Tôn Thánh Giả Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đỏa Đát Phạ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, #1 #2
 • 1063, Phiên Đại Bi Thần Chú, 1 quyển
 • 1064, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1065, Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Tam Muội Tô Phạ La dịch ]
 • 1066, Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1067, Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất Vô Lượng Nghĩa Nam Phương Mãn Nguyện Bổ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi Hình Sắc Chấp Trì Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1068, Thiên Thủ Quán Âm tạo Thứ Đệ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]
 • 1069, Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] #1 #2 #3
 • 1070, Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Da Xá Quật Đa dịch ]
 • 1071, Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1072a, Thánh Hạ Dã Hột Lý Phược Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] #thượng #hạ
 • 1072b, Mã Đầu Quán Âm Tâm Đà La Ni, 1 quyển,
 • 1073, Hà Da Yết Rị Bà Tượng Pháp, 1 quyển,
 • 1074, Hà Da Yết Rị Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn, 1 quyển,
 • 1075, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1076, Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1077, Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
 • 1078, Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]
 • 1079, Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]
 • 1080, Như Ý Luân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1081, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1082, Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 1083, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
 • 1084, Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
 • 1085, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1086, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1087, Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1088, Như Ý Luân Bồ Tát Quán Môn Nghĩa Chú Bí Quyết, 1 quyển
 • 1089, Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương Thứ Đệ Niệm Tụng Bí Mật Tối Yếu Lược Pháp, 1 quyển, [ Đường Giải Thoát Sư Tử dịch ]
 • 1090, Phật Thuyết Như Ý Luân Liên Hoa Tâm Như Lai Tu Hành Quán Môn Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]
 • 1091, Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1092, Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh, 30 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30
 • 1093, Bất Không Quyến Tác Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1094, Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1095, Bất Không Quyến Tác Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1096, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Lý Vô Siểm dịch ]
 • 1097, Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh, 3 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ] (Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3)
 • 1098, Phật Thuyết Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường A Mục Khư dịch ] #1 #2
 • 1099, Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
 • 1100, Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1101, Phật Thuyết Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1102, Kim Cương Đảnh Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1103a, Quán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]
 • 1103b, Quán Tự Tại Bồ Tát Đát Phạ Đa Rị Tùy Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]
 • 1104, Phật Thuyết Thánh Đa La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1105, Thánh Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1106, Tán Dương Thánh Đức Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
 • 1107, Thánh Đa La Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1108a, Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ Đường An Tạng dịch ]
 • 1108b, Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển,
 • 1109, Bạch Cứu Độ Phật Mẫu Tán, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập dịch ]
 • 1110, Phật Thuyết Nhất Kế Tôn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1111, Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không chú ]
 • 1112, Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1113a, Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không Giáo ] #1 #2
 • 1113b, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1114, Tỳ Câu Chi Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1115, Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Hài Pháp, 1 quyển,
 • 1116, Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1117, Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1118, Phật Thuyết Thập Bát Tý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1119, Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1120a, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1120b, Thắng Sớ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn, 1 quyển,
 • 1121, Kim Cương Đảnh Phổ Hiền Du Già Đại Giáo Vương Kinh Đại Nhạc Bất Không Kim Cương Tát Đỏa Nhất Thiết Thời Phương Thành Tựu Nghi, 1 quyển,
 • 1122, Kim Cương Đảnh Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lý Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1123, Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1124, Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1125, Kim Cương Đảnh Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1126, Phật Thuyết Phổ Hiền Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1127, Phật Thuyết Phổ Hiền Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1128, Tối Thượng Đại Thừa Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ] (Thượng, Hạ)
 • 1129, Phật Thuyết Kim Cương Thủ Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ] (Thượng, Trung, Hạ)
 • 1130, Đại Thừa Kim Cương Kế Châu Bồ Tát Tu Hành Phân, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1131, Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1132, Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1133, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1134a, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1134b, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1135, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch]
 • 1136, Phật Thuyết Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Phổ Hiền Bồ Tát Duyên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1137, Phật Thuyết Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1138a, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1138b, Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1139, Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1140, Phật Thuyết Duyên Thọ Diệu Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1141, Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Du Già Niệm Tụng Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ] (Thượng, Hạ)
 • 1142, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1143, Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1144, Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]
 • 1145, Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Mãn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Trì Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]
 • 1146, Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1147, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1148, Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1149, Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1150, Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Tồi Ma Oán Địch Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1151, Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1152, Phật Thuyết Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1153, Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] (Quyển Thượng #1 #2) (Quyển Hạ #1 #2)
 • 1154, Phật Thuyết Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
 • 1155, Kim Cương Đảnh Du Già Tối Thắng Bí Mật Thành Phật Tùy Cầu Tức Đắc Thần Biến Gia Trì Thành Tựu Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1156a, Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp, 1 quyển,
 • 1156b, Tông Duệ Tăng Chánh Ư Đường Quốc Sư Sở Khẩu Thọ, 1 quyển,
 • 1157, Hương Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1158, Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]
 • 1159a, Mi Diếu Đại Đạo Tâm Khu Sách Pháp, 1 quyển,
 • 1159b, Phật Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
 • 1160, Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển,
 • 1161, Phật Thuyết Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cương Lương Da Xá dịch ]
 • 1162, Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1163, Phật Thuyết Vũ Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1164, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Cát Tường Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1165, Thánh Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1166, Mã Minh Bồ Tát Đại Thần Lực Vô Bỉ Nghiệm Pháp Niệm Tụng Quỹ Nghi, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1167, Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1168a, Phật Thuyết Đại Thừa Bát Đại Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1168b, Bát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển,
 • 1169, Phật Thuyết Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] #1 #2 #3 #4
 • 1170, Phật Thuyết Kim Cương Hương Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] #1 #2 #3
 • 1171, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1172, Kim Cương Đảnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tương, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1173, Kim Cương Đảnh Kinh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1174, Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1175, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1176, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1177a, Đại Thừa Du Già Kim Cương Tánh Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tý Thiên Bát Đại Giáo Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
 • 1177b, Thiên Bát Văn Thù Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển,
 • 1178, Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Xá, 1 quyển,
 • 1179, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp Kinh, 1 quyển,
 • 1180, Lục Tự Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1181, Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh Trung Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nhất Tự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
 • 1182, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1183, Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 1184, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Tiên dịch ]
 • 1185a, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1185b, Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1186, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1187, Phật Thuyết Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bổn Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phân, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] #1 #2
 • 1188, Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa Kinh, 2 quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ] #1 #2
 • 1189, Phật Thuyết Văn Thù Bồ Tát Tối Thắng Chân Thật Danh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]
 • 1190, Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Thích Trí dịch ]
 • 1191, Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh, 20 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
 • 1192, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ] #1 #2 #3 #4 #5
 • 1193, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]
 • 1194, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ Ma Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]
 • 1195, Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1196, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Ca Đà, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1197, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch]
 • 1198, Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn, 1 quyển, [ Nguyên Trí Tuệ dịch ]

MẬT TẠNG _Bộ 4 _(No.1199 ~ No.1420) _Bản Unicode _2015

* Những tên kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 1199, Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1200, Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sử Giả Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1201, Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
 • 1202, Bất Động Sử Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 1203, Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp, 1 quyển,
 • 1204, Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm, 1 quyển,
 • 1205, Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sử Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Biến Trí tập]
 • 1206, Phật Thuyết Câu Lợi Già La Đại Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
 • 1207, Thuyết Củ Lý Ca Vương Tượng Pháp, 1 quyển,
 • 1208, Câu Lực Ca La Vương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1209, Kim Cương Đảnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch]
 • 1210, Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch]
 • 1211, Cam Lộ Quân Đồ Lợi Bồ Tát Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1212, Tây Phương Đà La Ni Tạng Trung Kim Cương Tộc A Mật Lý Đa Quân Xá Lợi Pháp, 1 quyển,
 • 1213, Thiên Tý Quân Đồ Lợi Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển,
 • 1214, Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1215, Đại Thừa Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Uy Đức Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển,
 • 1216, Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn A Tỳ Ca Lỗ Ca Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển,
 • 1217, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bổn Đại Giáo Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] #1 #2 #3
 • 1218, Văn Thù Sư Lợi Da Mạn Đức Ca Chú Pháp, 1 quyển,
 • 1219, Mạn Thù Thất Lợi Diễm Mạn Đức Ca Vạn Ái Bí thuật Như Ý Pháp, 1 quyển, [Đường Nhất Hành soạn]
 • 1220, Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ Vương Tức Tai Đại Uy Thần Nghiệm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
 • 1221, Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù Pháp ), 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]
 • 1222a, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] (Quyển Thượng) (Quyển Trung) (Quyển Hạ)
 • 1222b, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch] (Quyển Thượng) (Quyển Trung) (Quyển Hạ)
 • 1223, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1224, Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm Kinh, 1 quyển,
 • 1225, Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1226, Ô Sô Sáp Minh Vương Nghi Quỹ Phạm Tự, 1 quyển,
 • 1227, Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ] (Quyển Thượng) (Quyển Trung) (Quyển Hạ)
 • 1228, Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp thuật Linh Yếu Môn, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]
 • 1229, Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]
 • 1230, Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển,
 • 1231, Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất Địa Thành Tựu Cập Cúng Dường Pháp, 1 quyển,
 • 1232, Bá Bàn Nẵng Kết Sử Ba Kim Cương Niệm Tụng Nghi, 1 quyển,
 • 1233, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1234, Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1235, Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1236, Thánh Vô Năng Thắng Kim Cương Hỏa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1237, A Xá Bà Câu Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1238, A Xá Bà Ha Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1239, A Xá Bạc Câu Nguyên Suất Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh Tu Hành Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ] #1 #2 #3
 • 1240, A Xá Bạc Ha Phó Chúc Chú, 1 quyển,
 • 1241, Ca Đà Kim Cương Chân Ngôn, 1 quyển,
 • 1242, Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1243, Phật Thuyết Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ] #1 #2
 • 1244, Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1245, Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1246, Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dã Đề Bà Hát La Đồ Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Chước Yết La dịch ]
 • 1247, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1248, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1249, Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1250, Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1251, Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1252a, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1252b, Phật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1253, Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế Nhất Bách Bát Danh Vô Cấu Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1254, Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1255a, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1255b, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1256, Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1257, Phật Thuyết Đại Ma Lý Chi Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
 • 1258, Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1259, Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp, 1 quyển,
 • 1260, Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tịnh Ái Tử Thành Tựu Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1261, Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1262, Phật Thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1263, Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1264a, Quán Tự Tại Bồ Tát Hóa Thân Nhương Ngu Lý Duệ Đồng Nữ Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1264b, Phật Thuyết Nhương Ngu Lê Đồng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1265, Phật Thuyết Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Cù Đa dịch ]
 • 1266, Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1267, Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
 • 1268, Đại Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]
 • 1269, Phật Thuyết Kim Sắc Ca Na Bát Để Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1270, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Đại Tự Tại Thiên Tỳ Na Dạ Ca Vương Quy Y Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]
 • 1271, Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai Định Huệ Quân Đẳng Nhập Tam Muội Da Thân Song Thân Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên Bồ Tát Tu Hành Bí Mật Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1273, Tỳ Na Dạ Ca Nga Na Bát Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu, 1 quyển, [ Đường Hàm Quang kí ]
 • 1274, Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Cảnh Sắt soạn ]
 • 1275, Thánh Hoan Hỉ Thiên Thức Pháp, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Nhạ Yết La soạn ]
 • 1276, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1277, Tốc Tật Lập Nghiệm Ma Ê Thủ La Thiên Thuyết A Vĩ Xa Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1278, Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Lực dịch ]
 • 1279, Ma Ê Thủ La Thiên Pháp Yếu, 1 quyển,
 • 1280, Ma Ê Thủ La Đại Tự Tại Thiên Vương Thần Thông Hóa Sinh Kỹ Nghệ Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển,
 • 1281, Na La Duyên Thiên cộng A Tu La Vương Đấu Chiến Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]
 • 1282, Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp, 1 quyển,
 • 1283, Phật Thuyết Bảo Tạng Thần Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ] #1 #2
 • 1284, Phật Thuyết Thánh Bảo Tạng Thần Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ] #1 #2
 • 1285, Phật Thuyết Bảo Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1286, Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]
 • 1287, Đại Hắc Thiên Thần Pháp, 1 quyển, [ Đường Thần Khải kí ]
 • 1288, Phật Thuyết Tối Thượng Bí Mật Na Noa Thiên Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] (Thượng, Trung, Hạ)
 • 1289, Phật Thuyết Kim Tỳ La Đồng Tử Uy Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1290, Diễm La Vương Cung Hành Pháp Thứ Đệ, 1 quyển, [ Đường A Mô Ca soạn ]
 • 1291, Thâm Sa Đại Tương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1292, Pháp Hoa Thập La Sát Pháp, 1 quyển,
 • 1293, Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương Hình Thể, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1294, Thi Bát Phương Thiên Nghi Tắc, 1 quyển,
 • 1295, Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên Pháp, 1 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]
 • 1296, Thập Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 1297, Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1298, Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 1299, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Túc Diệu Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1300, Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]
 • 1301, Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh ), 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
 • 1302, Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]
 • 1303, Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1304, Túc Diệu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]
 • 1305, Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1306, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quỹ, 1 quyển,
 • 1307, Phật Thuyết Bắc Đẩu Thất Tinh Duyên Mệnh Kinh, 1 quyển,
 • 1308, Thất Diệu Nhương. Tai Quyết, 2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]
 • 1309, Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]
 • 1310, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]
 • 1311, Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu, 1 quyển,
 • 1312, Nan Nhĩ Kế Thấp Phạ La Thiên Thuyết Chi Luân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1313, Phật Thuyết Cứu Bạt Diễm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1314, Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 1315, Thi Chư Ngạ Quỷ ẩm Thực Cập Thủy Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1316, Phật Thuyết Cam Lộ Kinh Đà La Ni Chú, 1 quyển,
 • 1317, Cam Lộ Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 1318, Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diễm Khẩu Quỹ Nghi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1319, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Khởi Giáo A Nan Đà Duyên Do, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1320, Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Nghi, 1 quyển,
 • 1321, Phật Thuyết Thi Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bạt Đà Mộc A dịch ]
 • 1322, Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm thuật ]
 • 1323, Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1324, Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1325, Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1326, Phật Thuyết Chú Thời Khí Bệnh Kinh, 1 quyển,
 • 1327, Phật Thuyết Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
 • 1328, Phật Thuyết Chú Mục Kinh, 1 quyển,
 • 1329, Phật Thuyết Chú Tiểu Nhi Kinh, 1 quyển,
 • 1330, La Phạ Noa Thuyết Cứu Liệu Tiểu Nhi Tật Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1331, Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh, 12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ]
 • 1332, Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1333, Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1334, Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1335, Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]
 • 1336, Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1337, Chủng Chủng Tạp Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1338, Chú Tam Thủ Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]
 • 1339, Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch ]
 • 1340, Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1341, Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1342, Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng Trì Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]
 • 1343, Tôn Thắng Bồ Tát Sở Vấn Nhất Thiết Chư Pháp Nhập Vô Lượng Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Bắc Vạn Thiên Ý dịch ]
 • 1344, Kim Cương Thượng Vị Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
 • 1345, Kim Cương Trường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1346, Chư Phật Tập Hội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]
 • 1347, Tức Trừ Trung Yêu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1348, Phật Thuyết Thập Nhị Phật Danh Thần Chú Giáo Lượng Công Đức Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1349, Phật Thuyết Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1350, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch]
 • 1351, Phật Thuyết Trì Cú Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
 • 1352, Phật Thuyết Đà Lân Ni Bát Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
 • 1353, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1354, Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]
 • 1355, Phật Thuyết Thánh Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1356, Phật Thuyết Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
 • 1357, Phật Thuyết Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1358, Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1359, Phật Thuyết Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1360, Lục Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1361, Lục Môn Đà La Ni Kinh Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo ]
 • 1362, Phật Thuyết Thiện Dạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1363, Thắng Tràng Tý Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1364, Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 1365, Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1366, Phật Thuyết Bí Mật Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1367, Phật Thuyết Đại Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1368, Phật Thuyết Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1369a, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 1369b, Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 1370, Phật Thuyết Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1371, Phật Thuyết Thánh Đại Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1372, Tăng Tuệ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1373, Phật Thuyết Thi Nhất Thiết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]
 • 1374, Phật Thuyết Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1375, Phật Thuyết Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1376, Phật Thuyết Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ] (Quyển 1, Quyển 2)
 • 1377, Phật Thuyết Bảo Đái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1378a, Phật Thuyết Huyền Sư Bạt Đà Sở Thuyết Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
 • 1378b, Huyễn Sư Bạt Đà Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
 • 1379, Phật Thuyết Đại Ái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1380, Phật Thuyết Thiện Lạc Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1381, Phật Thuyết Đại Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1382, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1383, Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1384, Phật Thuyết Bát Lan Na Xa Phạ Lý Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1385, Phật Thuyết Câu Chỉ La Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1386, Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1387, Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1388, Phật Thuyết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1389, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Đại Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1390, Phật Thuyết Lạc Xoa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1391, Phật Thuyết Đàn Đặc La Ma Du thuật Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
 • 1392, Đại Hàn Lâm Thánh Nan Noa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1393, Phật Thuyết Ma Ni La Đản Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]
 • 1394, Phật Thuyết An Trạch Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1395, Bạt Tể Khổ Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 1396, Phật Thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 1397, Trí Cự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]
 • 1398, Phật Thuyết Trí Quang Diệt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1399, Phật Thuyết Diệt Trừ Ngũ Nghịch Tội Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1400, Phật Thuyết Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1401, Phật Thuyết Đại Kim Cương Hương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1402, Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nan Tùy Cầu Như Ý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1403, Phật Thuyết Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1404, Phật Thuyết Như Ý Bảo Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1405, Phật Thuyết Tức Trừ Tặc Nạn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1406, Phật Thuyết Tích Trừ Tặc Hại Chú Kinh, 1 quyển,
 • 1407, Phật Thuyết Tích Trừ Chư Ác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1408, Phật Thuyết Tối Thượng Ý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1409, Phật Thuyết Thánh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1410, Phật Thuyết Thắng Phiên Anh Lạc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
 • 1411, Phật Thuyết Liên Hoa Nhãn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1412, Phật Thuyết Bảo Sinh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1413, Phật Thuyết Tôn Thắng Đại Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1414, Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1415, Đại Kim Cương Diệu Cao Sơn Lâu Các Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1416, Kim Cương Tồi Toái Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]
 • 1417, Phật Thuyết Hoại Tương Kim Cương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]
 • 1418, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai An Tượng Tam Muội Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 1419, Phật Thuyết tạo Tượng Lượng Độ Kinh Giải, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch Giải ]
 • 1420, Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển,

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

 • Tập 1: Như Lai Phật Bộ
 • Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ
 • Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ
 • Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ
 • Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản Kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

Bộ A Hàm

  • 0015, Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
  • 0016, Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
  • 0017, Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Chi Pháp Độ dịch ]
  • 0019, Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bộ Bản Duyên

 • 0183, Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bộ Bát Nhã

 • 0230, Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển [1], [Tống Thí Hộ đẳng dịch]
 • 0249, Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 0250, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
 • 0251, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 0252, Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Nguyệt Trọng dịch ]
 • 0253, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]
 • 0254, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]
 • 0255, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]
 • 0256, Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]
 • 0257, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 0258, Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]
 • 0259, Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bộ Bảo Tích

 • 0349, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
 • 0360, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ] #1 #2
 • 0363, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ] #1 #2 #3
 • 0365, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống [ Cường – Cung ] Lương Da Xá dịch ]
 • 0366, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
 • 0367, Xưng Tán Tịnh Thổ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 0368, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Thổ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La Trọng dịch ]
 • 0369, A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ]
 • 0370, A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bộ Kinh Tập

 • 0449, Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]
 • 0450, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]
 • 0451, Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 0466, Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]
 • 0469, Văn Thù Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 0491, Lục Bồ Tát Diệc Đương Tụng Trì Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]
 • 0493, Phật Thuyết A Nan Tứ Sự Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
 • 0597, Vương Huynh Đệ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]
 • 0599, Phật Vi Hải Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 0600, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]
 • 0601, Phật Vi Sa Ca La Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]
 • 0642, Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] #1 #2
 • 0665, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 0698, Dục Phật Công Đức Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]
 • 0779, Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]
 • 0845, Phật Thuyết Tôn Na Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 0846, Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bộ Thích Kinh Luân

 • 1524, Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bộ Luận Tập

 • 1665, Kim Cương Đảnh Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm Luận, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1679, Phật Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]
 • 1685, Phật Thuyết Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bộ Chư Tông

 • 1952, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp, 1 quyển, [ ]
 • 1953, Bồ Đề Tâm Nghĩa, 1 quyển, [ ]
 • 1959, Quán Niệm A Di Đà Phật Tương Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo Tập Kí ]
 • 1978, Tán A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Đàm Loan soạn ]
 • 1980, Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo Tập Kí ]

Bộ riêng

 • 2234, Giải Thích Đại Phật Đỉnh Chân Ngôn
 • 2235, Kiểm Tra Và Ghi Chú Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni
 • 2242, Đại Tùy Cầu Đà La Ni Khám Chú

Bộ Cổ Dật

 • 2843, Đại Bi Khải Thỉnh, 1 quyển, [ ]
 • 2844, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ, 1 quyển, [ ]
 • 2849, Đại Thừa Tứ Nhật, 1 quyển, [ ]
 • 2850, Địa Tạng Bồ Tát Thập Nhật, 1 quyển, [ ]

Bộ Nghi Tự

 • 2909, Địa Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

Một số Kinh Bản nằm ngoài Đại Chánh Tạng

 • Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc
 • Phật Nói Kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

GIA HƯNG ĐẠI TẠNG KINH

 • Chú Loại
 • Giải Oán Kết Trong Một Trăm Đời
 • Phổ Hiền Hạnh Nguyện
 • Sinh Thiên Thập Giới
 • Tiêu Tai Cát Tường

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh đã được dịch từ Tục Tạng Kinh.

 • 0011, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh , 1 quyển, 【Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch 】
 • 0012, Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bản Duyên Kinh , 1 quyển, 【Thất dịch Phụ Tây Tấn lục 】
 • 0014, Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh , 1 quyển, 【Thất dịch Xuất Châu lục 】
 • 0019, Phật Thuyết Đoạn Ôn Kinh , 1 quyển, 【】
 • 0034, Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Kinh , 1 quyển, 【】
 • 0057, Thập Nhị Lễ , 1 quyển, 【Long Thọ Bồ Tát tạo, Thiền-Na Quật Đa Biệt dịch 】
 • 0181, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Tối Thắng Uy Đức Bí Mật Bát Tự Đà-La-Ni Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ Thứ Đệ Pháp, 1 quyển, 【Nghĩa Vân Pháp Kim Cương Bồ-Đề Tiên Đồng dịch 】
 • 0182, Chánh Liễu Tri Vương Dược Xoa Quyến Thuộc Pháp , 1 quyển, 【Đường Nghĩa Tịnh dịch 】
 • 0183, Nhị Thập Bát Dạ Xoa Đại Quân Vương Danh Hiệu , 1 quyển, 【Lương Tăng Già Bà La dịch sao chi 】
 • 0184, Nhị Thập Bát Dược Xoa Đại Tướng Danh Hiệu, 1 quyển, 【Đường Bất Không dịch sao chi 】
 • 0185, Quyền Hiện Kim Sắc Ca Na Bà Để Cửu Mục Thiên Pháp , 1 quyển, 【Đường Bồ-Đề Lưu Chi dịch 】
 • 0188, Bí Mật Yếu Thuật Pháp , 1 quyển, 【Đường A Mô Già dịch 】
 • 0192, Phật Thuyết Như Ý [Hổ -Nhân +Khâu ]Không Tạng Bồ Tát Đà-La-Ni Kinh, 1 quyển, 【Đường Bồ-Đề Lưu Chi dịch 】
 • 0201, Ngũ Đại Ngưu Ngọc Vũ Bảo Đà-La-Ni Nghi Quỹ , 1 quyển, 【Phược-Nhật-La Chỉ Nhạ Nẵng dịch 】
 • 0202, Phật Thuyết Đại Như Ý Bảo Châu Luân Ngưu Vương Thủ Hộ Thần Chú Kinh , 1 quyển, 【A Mô Già Tam Tạng dịch 】
 • 0204, Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da Kinh , 1 quyển, 【Đường Bất Không dịch 】
 • 0205, Phật Thuyết A Di Đà Phật Căn Bản Bí Mật Thần Chú Kinh, 1 quyển, 【Tào Ngụy Bồ-Đề Lưu Chi dịch】
 • 0913, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Phát Nguyện Văn , 1 quyển, 【Tùy Trí Khải soạn 】
 • 0914, Phổ Hiền Bồ Tát Phát Nguyện Văn , 1 quyển, 【Tùy Trí Khải soạn 】
 • 1052, Thành Tựu Mộng Tưởng Pháp , 1 quyển, 【Đường Bất Không thuật 】
 • 1054, Đa Lợi Tâm Bồ Tát Niệm Tụng Pháp , 1 quyển, 【Nam Thiên Trúc Bạt Chiết La Bồ-Đề Tập soạn 】
 • 1069, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Bạt Trừ Khổ Não Hiện Đại Thần Biến Phi Không Đại [Kim *Bổn ]Pháp , 1 quyển, 【Đường Bát Nhã Truyền 】
 • 1077, Chuẩn Đề Tịnh Nghiệp , 3 quyển, #1 #2 #3【Minh Tạ Vu Giáo Trước 】
 • 1078, Chuẩn Đề Tâm Yếu , 1 quyển, 【Minh Nghiêu Đĩnh soạn 】
 • 1079, Trì Tụng Chuẩn Đề Chân Ngôn Pháp Yếu, 1 quyển, 【Thanh Hoằng Tán tập 】
 • 1115, Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu , 1 quyển, 【Thanh Độc Thể Vị tập 】
 • 1190, Niệm Phật Tam Muội , 1 quyển, 【Thụy Thánh Thán chú 】
 • 1480, Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hạnh/Hành/Hàng Pháp, 1 quyển, 【Tống Tri Lễ Thủy Tập Thanh Độc Thể Trọng Toản 】
 • 1481, Chuẩn-Đề Tam Muội Hạnh/Hành/Hàng Pháp , 1 quyển, 【Minh Thọ/Thụ Đăng tập 】
 • 1482, Chuẩn-Đề Phần Tu Tất Địa Sám Hối Huyền Văn, 1 quyển, 【Thanh Hạ Đạo Nhân tập 】
 • 1483, Dược Sư Tam Muội Hạnh/Hành/Hàng Pháp , 1 quyển, 【Minh Thọ/Thụ Đăng tập 】
 • 1484, Từ Bi Dược Sư Bảo Sám , 3 quyển, #1 #2 #3 【Thanh 】
 • 1486, Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện Nghi , 1 quyển, 【Minh Trí Húc thuật 】
 • 1490, Xá-Lợi Sám Pháp , 1 quyển, 【Thanh Kế Tăng Trước 】
 • 1491, Lễ Xá-Lợi Tháp Nghi Thức , 1 quyển, 【Thanh Hoằng Tán biên 】

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

 • Acala (Bất Động)
 • Amitābha (A Di Đà)
 • Avalokiteśvara (Quán Tự Tại)
 • Bhaiṣajyaguru (Dược Sư)
 • Cuṅdhe (Chuẩn Đề)
 • Dāna (Thí Thực)
 • Kṣitigarbha (Địa Tạng)
 • Mañjuśrī (Văn Thù)
 • Maṇḍala (Đàn Thành)
 • Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu)
 • Maitreya (Di Lặc)
 • Mayūra (Khổng Tước)
 • Thủ Ấn (Mudrā)
 • Nāgarāja (Long Vương)
 • Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú)
 • Prajñāpāramitā (Bát Nhã)
 • Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa)
 • Samantabhadra (Phổ Hiền)
 • Sitātapatrā (Bạch Tản Cái)
 • Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa)
 • Tārā (Đa La)
 • Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh)
 • Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng)
 • Ucchuṣma (Uế Tích)
 • Vairocana (Đại Nhật)
 • Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh)
 • Vasudhāra (Trì Thế)
 • Vidyārajā (Minh Vương)
 • Śarīra (Xá Lợi)
 • Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên)
 • Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)
 • Ākāśagarbha (Hư Không Tạng)
 • Bản Tôn Trường Thọ
 • Quán Âm Bảo Điển
 • Āṭvaka (A Tra Bạc Câu)
 • Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới)
 • Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới)
 • Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh)
 • Nakṣatra (Tinh Tú Pháp Kinh)
 • Vairocana Mantra (Quang Minh Chân Ngôn)
 • Marīci (Ma Lợi Chi)
 • Sahasrabhuja-locana (Thiên Thủ Thiên Nhãn)