Nội dung Giới luật Thanh văn

Giới Thanh Văn là giới hàng xuất gia của cả Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền (không bao gồm Bồ tát giới), có công năng giúp giữ gìn bản thể thanh tịnh Tỳ kheo và phát triển sự hòa hợp Tăng đoàn.

Xuất gia, tiếng Phạn là Pravrajya, là để chỉ người theo Phật giáo, từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, không màng danh lợi hay dục lạc, chỉ mong cầu giải thoát; họ ở trong rừng hay những nơi thanh tịnh, xa rời đời sống thế tục.

Nội dung của Giới Thanh Văn bao gồm:

– Giới Sa Di: Người nam tu mới gia nhập Giáo đoàn Phật giáo. Sa Di giữ 10 giới Sa Di và những giới khinh.

– Giới Sa Di Ni: Là những nữ tu mới gia nhập Giáo đoàn Phật giáo. Sa Di Ni giữ 10 Giới như Sa Di và những giới khinh.

Sau khi thọ các giới Sa Di và Sa Di Ni thì tu sĩ có thể thọ giới Cụ Túc.

– Giới Tỳ Kheo dành cho Nam tu sĩ

– Giới Tỳ Kheo Ni dành cho nữ tu sĩ.

Khác với Nam tu sĩ, sau khi thọ giới Sa Di Ni thì Nữ tu sĩ cần phải thọ thêm giới Thức Xoa Ma Na rồi mới được thọ giới Cụ Túc (Tỳ Khoeo Ni giới).

NỘI DUNG GIỚI

1. 10 Giới Sa Di và Sa Di Ni

2. Thức Xoa Ma Na Giới

3. Giới Cụ Túc

3.1. Giới Tỳ Kheo

3.2. Giới Tỳ Kheo Ni

Add Comment